Art Watch

In de kunstwereld werkt men dikwijls in vertrouwen: afspraken verlopen al eens mondeling, men gaat er vanuit dat engagement volstaat om op respect te kunnen rekenen, de informele aanpak lijkt de meest flexibele, enzovoort. In vele gevallen loopt dit ook prima. Helaas is deze vertrouwenscultuur ook erg vatbaar voor misbruik en uitbuiting, dat merken we als vakbond voortdurend aan de klachten die we krijgen. Tevens merken we dat dit onrecht doorgaans ook in de doofpot verdwijnt en dat gebrek aan transparantie houdt een toxische omgang in stand. Om die reden willen we als ACOD Cultuur via deze online tool ART WATCH een platform bieden om wat misloopt te signaleren. Geen contract? Niet betaald? Discriminatie? Geen arbeidsreglement? Afspraken niet nagekomen? Ander onrecht? Breng ons op de hoogte van onregelmatigheden en dan bekijken we samen hoe we het aanpakken en eventueel publiek maken. Doorbreek de zwijgcultuur in het belang van anderen die na u mogelijks met dezelfde miserie opgeschept geraken. Luid de klokken!


* Music Hall toert vanaf december 2018 met Scrooge, the Musical. Ze nemen het verhaal van de vrek wel heel letterlijk: sommige muzikanten worden in te lage loonschalen betaald en ze moeten soms twee shows op één dag spelen voor dezelfde dagprijs. Om Dickens te citeren: fair practice? “A poor excuse for picking a man’s pocket every twenty-fifth of December!” said Scrooge, buttoning his great-coat to the chin.”


* Om in een cultuurhuis een professioneel en democratisch sociaal overleg te kunnen hebben, bijvoorbeeld via de ondernemingsraad, een basisoverlegcomité of een comité veiligheid en preventie, is het van belang dat de verslaggeving waarheidsgetrouw verloopt. Als vakbond stellen we soms helaas vast dat directies de redactie van die verslagen in hun voordeel doorvoeren met als gevolg dat de vakbonden de verslagen moeten betwisten of niet kunnen goedkeuren. Nochtans is de wetgeving duidelijk: het is de werknemersafvaardiging die bepaald wie de secretaris is en die moet toezien op een getrouwe weergave van de onderhandelingen. De verslaggeving moet verlopen volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het verslag moet bij de start van de volgende vergadering worden voorgelegd of voorgelezen en goedgekeurd.

Het kan dus niet dat de directie er voor zorgt dat er een gemanipuleerd verslag op tafel ligt dat de vakbonden dan vervolgens moeten betwisten en afkeuren. Dat is een omkering van de rollen: het is aan de vakbonden om te beslissen welke versie van het verslag op tafel komt en de directie mag hierop repliceren, integraal of deels afkeuren en dient dit (op zijn minst mondeling) te motiveren.
Een goed verslag is vanzelfsprekend belangrijk zodat er achteraf geen discussie is. In geval van betwisting kunnen de verslagen als bewijsmateriaal worden aangewend in procedures voor de arbeidsrechtbank.

Wat stelden we op 5 december 2018 vast tijdens het overleg van basisoverlegcomité in het Belgian National orchestra in Brussel? Vakbonden konden zich helemaal niet herkennen in het verslag dat de secretaresse van de directie voorlegt. Hoewel aantoonbaar, betwist de intendant Hans Waege dat hij dit verslag naar zijn hand zette. De secretaresse kreeg de zwarte piet daags voor 6 december. Als er geen vertrouwen kan zijn in een overleg, dan moet de raad van bestuur er zich ook niet over verbazen dat het sociaal overleg gespannen verloopt en de muzikanten af en toe het werk neerleggen, toch?


* Party Fun vraagt jonge mensen als freelancer om een exclusiviteitsovereenkomst voor twee jaar te ondertekenen waarin ze zich ertoe verbinden om een vast aantal weekends te komen werken tegen een onkostenvergoeding (KVR, kleine vergoedingsregeling). De vereiste seizoensgebonden beschikbaarheid is weinig fun: wie verlof wil nemen en geen toestemming krijgt, of de samenwerking vroeger wil beëindigen, moet een aanzienlijke schadevergoeding betalen.


*Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag door dirigent Pieter Jan Leusink zouden meermaals door de bedrijfsleiding terzijde zijn geschoven. Zie hier.


* De decaan van KASK, School of Arts Gent, Wim De Temmerman, maakt zich schuldig aan pesterijen en intimidatie van personeelsleden.  We ontvingen meerdere getuigenissen van ex-medewerkers, sommigen wilden getuigen voor de camera.

 


* Als je als vakbonden samen een verzoek communiceert aan een directie en dat naar goeie gewoonte ondertekent met de omschrijving ‘het gemeenschappelijk vakbondsfront’ kan dit al eens op verrassende reacties onthaald worden. Vakbonden die samen op één lijn staan, eerder dan verspreide slagorde, dat is natuurlijk geen evidentie. Zo repliceerde de intendant Gunther Broucke (Brussels Philharmonic), overheidsmanager van het jaar 2016, met een ventilerende kwinkslag als volgt:

“We leven in de 21ste eeuw. Ik zou gewoon, een beetje provocerend, willen vragen om eens na te denken over bepaalde bijzonder archaïsche omschrijvingen, zoals ‘het gemeenschappelijk vakbondsfront’. Dat is niet meer van deze tijd en past ook niet in de sfeer van onze organisatie – ik geef het gewoon mee ter overweging 🙂

Gunther – Chief-in-Command of the Allied Managerial Forces


* Jan Fabre cureert de tentoonstelling Het Vlot in Oostende en krijgt daar van de burgemeester een recordbedrag voor van 130.000 euro exclusief allerlei extra’s.  Graaicultuur en wanbeheer met belastinggeld, zeg maar, terwijl veel cultuurwerkers onderbetaald worden. Er is naast een minimumloon ook nood aan een maximumloon.
[link]


Ook een melding maken? Klik hier!