Privacyverklaring nieuwsbrief ABVV-ACOD Cultuur

Privacyverklaring nieuwsbrief ABVV-ACOD Cultuur

 

 1. Algemeen
  1. Wij zijn als syndicale sector van de vakbondscentrale ACOD verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ingeeft bij uw inschrijving in deze nieuwsbrief. U kan uw persoonlijke data steeds naar eigen believen verwijderen via de daartoe voorziene uitschrijflink toegevoegd onderaan elke verzonden digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat open voor iedereen: leden en niet-leden.
  2. Gelieve een onderscheid te maken tussen het reguliere databeheer van onze leden zoals ABVV die voorziet en het databeheer inzake de registratie voor deze nieuwsbrief.
  3. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via: Robrecht.Vanderbeeken@acod.be
  4. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).
  5. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief.
 2. Wat doen wij met uw informatie?
  1. De persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft, worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en rechtsgronden:
   • om u te informeren over onze activiteiten
   • om informatie te publiceren in overeenstemming met uw persoonlijke privacy-instellingen
   • om u uit te nodigen voor onze activiteiten
   • om u informatie te bezorgen die van nut kan zijn voor cultuurwerkers

Uw persoonsgegevens maken het voor ons mogelijk om :

   • uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u eventueel gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren
   • algemeen gebruikersbeheer uit te voeren
   • u te contacteren wanneer nodig
   • statistieken over het gebruik van onze nieuwsbrief te genereren
   • onze informatiekanalen verder te optimaliseren

3. Wanneer gebruiken wij welke persoonsgegevens?

   1. Bij registratie op de nieuwsbrief slaan wij de volgende, meer persoonsgebonden informatie op:
    1. e-mailadres, een door u opgegeven voornaam en naam
    2. optioneel: of u lid bent van ons
    3. optioneel: of u lid bent van een andere vakbond
    4. op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens over het lezen van de nieuwsbrief. Zo kunnen wij u onze diensten optimaliseren.
    5. Wij houden de persoonsgegevens bij in uw persoonlijk profiel zolang u geregistreerd blijft.
    6. Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden voor onbepaalde duur.
    7. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

4. (Wanneer) geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

   1. De gegevens die u aan ons geeft, worden niet derde partijen gegeven, met uitzondering wanneer onze ICT uitbesteed wordt aan een externe, ingehuurde expertise.
    Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

    • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
    • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
    • het verzorgen van bepaalde digitale applicaties
    • het grafisch ontwerp van digitale communicatie
   2. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
   3. Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld voor de hosting providers voor de website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van ABVV-ACOD Cultuur te respecteren. Zij handelen enkel op onze instructie en dienen de nodige maatregelen te nemen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

5. Inzage- en correctierecht

  1. U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
  2. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens kosteloos verwijderen en zo het gebruik ervan verbieden. U kan ons contacteren via het e-mailadres robrecht.vanderbeeken@acod.be

6. Wat zijn uw rechten als “betrokkene”?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

   1. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
   2. U kan steeds kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
   3. U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten verwijderen.
   4. U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

7 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  1. Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.
  2. Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren.
  3. Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

8 Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

  1. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via de hierboven meegedeelde contactgegevens.
  2. Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

9 Bewaartermijn

ABVV-ACOD Cultuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk niet langer dan 10 jaar.

10 Wijzigingen

  1. Wij behouden ons steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw inschrijving stop te zetten.
  2. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/01/2020